Din arhive
 Monitorul Oficial din 6 sept. 1861, în vremea lui  Alexandru Ioan Cuza.


 
,,Avându-se în vedere că s-a modificat dispoziţiunile din Legea Căsătoriilor Militare privitoare la dotă atât pentru ofiţeri cât şi pentru reangajaţi, reducându-se pentru ofiţeri venitul la 24000 lei anual, iar pentru reangajaţi la 4000 lei anual, pe viitor nu se va mai da curs cererilor de căsătorie cu dispensă de dotă."
Ordin circular general nr.2/18.04.1936
,,Având în vedere necesităţile de ordin poliţienesc cari ne obligă a organiza în cel mai scurt timp o legiune mobilă de ciclişti...Inspectoratul General al Jandarmeriei... apelează întâiu la sacrificiul benevol pe care unii din jandarmii în termen ar putea foarte lesne a-l face punându-se în slujba ţării cu bicicleta proprietatea lor particulară."
Ordin circular general nr.19/14.09.1936 ,,Urmare la ordinul nr. 452 din 19 mai 1940 M.St.Major a ordonat ca urmărirea lui Horia ( Horia Sima - n.a.) să continue până la identificare. Patrulele vor purta asupra lor fotografia care se găseşte la posturi."
Ordin cifrat Legiunea Jandarmi Doljiu nr.469/20.05.1940

,,Deşi moraliceşte zdruncinat din cauza că am pierdut vatra părintească fiind răpită şi distrusă de către Unguri, deşi desichilibrat materialiceşte din cauza alor trei mutări într-o lună, cu toate acestea chiar dela prezentarea mea la Inspectorat am muncit din convingere, căci m-am considerat că fac parte din acele elemente care nu am aşteptat să fie stimulat la muncă prin pedepse."
Lt. col. Simion Bărnuţiu
Raport nr. 2/6.12.1940,,La ordinul Dvs. confidenţial personal... Am onoare a vă înainta alăturat un dosar...cu cercetările făcute de subsemnatul din care rezultă următoarele:
Comandantul lagărului de internare Caracal raportează... că voind a izola pe internaţii creştini de evrei... s-a izbit de refuzul categoric al tuturor internaţilor sub influenţa comuniştilor Cristea Ilie, Isăcescu Petre, Rodinef Gheorghe, Chicuş Dumitru, Simon David zis Bughici Constantinescu-Iaşi, Trandafirescu Constantin, ILIESCU ALEXANDRU, Rotemberg Aurel şi Avrămescu David, cari au avut cu această ocazie o atitudine impertinentă şi provocatoare, instigând prin această atitudine pe ceilalţi la nesupunere...
Am dat ordin să se renunţe le această măsură.
Nu ştiu care a fost raţiunea care a dictat Siguranţei Generale să ordone separarea creştinilor de evrei, eu însă găsesc fără rost această măsură când ea urmează a fi aplicată unor adepţi ai comunismului a cărui doctrină exclude deosebirea de naţionalitate, confesiune, treaptă socială etc....
Am constatat că scrisorile se predau internaţilor bineînţeles cu oarecare întârziere datorită faptului că fiecare trebuie citită şi cenzurată...
Pentrucă Domnul General Ion Antonescu nu înţelege şi nu îngădue nedreptăţi, indiferent de persoane, sunt de părere ca o comisie înarmată cu toate documentele necesare, să procedeze la revizuirea situaţiei fiecărui internat şi să statueze definitiv asupra regimului fiecăruia...
Propuneri:
- să fie scoşi din internatul comuniştilor acei ce nu au nici o legătură cu această ideologie căci riscăm să-i facem şi pe ei comunişti;
- să se renunţe la separarea pe confesiuni a internaţilor, aceasta neavând alt rezultat decât întărâtarea spiritelor."
Inspector Jandarmi Colonel Sandu Constantin. Raport confidenţial. 
Nr. 211/9.02.1941

,,... s-a ordonat organizarea gărzilor cetăţeneşti formate din premilitari şi cetăţeni de încredere, destinaţi luptei contra paraşutiştilor, s-au stabilit normele de încadrare, armare şi instruire a oamenilor ce intră în compunerea acestor gărzi; precum şi răspunderea în organizarea şi comanda acestora."
Ordin circular nr.33.051/1.05.1943
,,În urma sborurilor de avioane inamice ce a avut loc în noaptea de 6/7 mai a.c. 
... am plecat în scotocirea terenului... am surprins un paraşutist inamic care prezenta mai multe rane la ambele picioare, fapt ce a fost raportat telefonic... am găsit aterizat un avion de tip American care o parte este incendiat complect iar parte sfărâmat în mai multe corpuri... Lângă una din aripi a avionului s-a găsit cadavrul unuia dintre echipajul avionului, lângă el două puşti mitraliere şi foarte multă muniţie... S-a observat că acest cadavru fusese jefuit, dela mâna stângă îi lipsea ceasul, din buzunarul vestonului tot ce a avut... Trei dolari a şi fost găsiţi de şeful de post dela Romanaţi la cel numit de noi, care afirmă că numai pe aceştia i-a luat dela cadavru... Echipajul avionului a fost compus din patru persoane dintre care doi indivizi s-au predat, unul este mort şi unul complect carbonizat... Drept care am dresat prezentul proces verbal de simplă constatare şi care împreună cu cei doi inamici se înaintează... urmând continuarea cu cercetările în referire la furturile comise de unii locuitori dela cadavre şi avion, care şi aceştia va fi înaintaţi ulterior cu actele după caz."
 Proces verbal. 7 mai 1944. Şeful Secţiei Jandarmi Bratovoieşti,
Plut. maj. Ioan Grădinaru

,,Pentruca lipsurile şi golurile creiate în ofiţeri şi subofiţeri activi la unităţile operative de pe front să fie completate fără întârziere, se ordonă:
Ofiţerii şi subofiţerii activi încadraţi la Comandamente, Unităţi şi Servicii dinapoia frontului, trebue să fie gata în orice moment, astfel ca în 24 ore dela primirea ordinului să poată pleca pe front.
Cei care vor întârzia plecarea sub diferite motive, ori care ar fi ele, vor fi trimişi în judecata Curţii Marţiale pentru sancţiune."
Ministru de Războiu General C. Pantazi. Ordin general nr.7/10.05.1944 
,,Jandarmi, fiţi conştienţi de greutăţile ceasului de faţă, păşiţi cu toţii la muncă fără preget pentru a asigura Guvernului liniştea necesară în scopul refacerii Patriei.
Nimeni nu va sta în inacţiune.
Toţi, dela soldat la general, suntem ostaşi ai M.S. Regelui şi trebue să luptăm pentru a arunca din ţară resturile armatei inamice care a încercat prin mişelie să dărâme ceiace un neam întreg a clădit în cursul veacurilor."
Ordin circular nr. 43.629/29.08.1944. 
General C. Anton, Inspector General al Jandarmeriei.

,,După cinci zile de grele şi neîntrerupte lupte, unităţile însărcinate cu siguranţa şi apărarea Capitalei, au înfrânt definitiv trupele naziste cari atacau de pe uscat şi din aer oraşul Bucureşti.
Într-un avânt impresionant, unităţile române au asaltat pe inamic, capturând un mare număr de prizonieri şi material de războiu foarte numeros.
Datorită acţiunei lor, manevra de încercuire plănuită s-a prăbuşit, asigurându-se astfel ordinea în oraş şi liniştea cetăţenilor...
În faţa celor căzuţi în aceste lupte, mă descopăr cu admiraţiune iar jertfa lor să ne fie îndemnul de a merge înainte, până la isbândă finală."
Ordin de Zi nr. 10/30.08.1944. Ministerul de Răsboiu.
General de C. Arm. M. Racoviţă
,,Trupele aliate sovietice aflate pe teritoriul ţării cari împreună cu armata română luptă pentru distrugerea ultimelor rezistenţe germane şi eliberarea Ardealului de sub jugul maghiar, sunt considerate ca armate aliate, având faţă de ele aceeaşi atitudine şi aceleaşi obligaţiuni ca şi faţă de armata română...
Procedând astfel, pe deoparte se vor asigura relaţiuni de camaraderie şi încredere reciprocă, iar pe de altă parte se va menţine neştirbit prestigiul autorităţii şi disciplinei româneşti."
Ordin circular nr. 43856/3.09.1944
,,Publicaţiile periodice sau neperiodice, cari prin cuprinsul lor dăunează bunele noastre relaţiuni cu Aliaţii, vor fi retrase din circulaţie.
Medaliile şi insignele metalice purtând inscripţii sau figuri cu caracter similar, vor fi adunate şi înaintate Prefecturii Judeţene, de unde vor fi trimise Monetăriei Naţionale pentru topire.
Lista publicaţiilor interzise va fi difuzată în presă de către comisiunea română pentru aplicarea Armistiţiului.
Consultarea acestor cărţi nu se va putea face în viitor, decât cu autorizaţiunea specială individuală, dată de şeful instituţiei respective, pe răspundere proprie şi numai în localul bibliotecii."
Ordin M.Af.I. nr. 111.259/944
General de C.A. Adj. N. Rădescu, ministru, preşedintele Consiliului de Miniştri.


,,Inspectoratul General al Jandarmeriei a constatat că unele unităţi de jandarmi n-au distrus sau cenzurat cu tuş negru pasagiile sau filele din Regulamentele şi Instrucţiunile de serviciu care conţin dispoziţiuni contra: Partidului Comunist Român, Partidului Social Democrat şi a celorlalte organizaţiuni politice încadrate în F.N.D....
Se atrage atenţia că de executarea strictă a prezentului ordin rămân răspunzători comandanţii unităţilor respective."
Ordin Circular Confidenţial nr. 49.562/15.03.1946


,,Poporul român a suferit de pe urma regimului Antonescu, care a împins ţara într-un război criminal...Victoriile Armatei Roşii şi dorul după libertate al poporului român, ne-au adus pe 23 August 1944...Dacă poporul român arată o mare recunoştinţă faţă de URSS şi Armata Roşie, sunt însă diferiţi politicieni, elemente izolate, conducători ai partidelor cari au sprijinit războiul lui Antonescu contra URSS, cari duc o acţiune criminală împortiva Uniunii Sovietice şi a Armatei Roşii...Datoria organelor de Siguranţă şi Jandarmerie este de a lua măsuri imediate împotriva acelora cari, ori unde s-ar afla, prin vorbe sau scris, duc o campanie împotriva URSS sau a Armatei Roşii, de arestarea lor şi încheerea actelor de trimitere în judecată; de a supraveghea toate întrunirile şi adunările acelor partide cari au atitudini antidemocratice şi antisovietice şi de a chema la răspundere pe organizatorii întrunirilor şi pe acei cari au proferat atacuri la adresa URSS sau a Armatei Roşii."
Ordin nr. 1797/6.07.1946. M.Af.I. - Cabinet


,,Verificaţi discret şi foarte serios, modul cum sunt comentate în Comunele Rurale, următoarele chestiuni:
1. Noua lege electorală
2. Platforma program a B.P.D.
3. Legea cadrului disponibil
4. Proiectul de tratat de pace cu România."
Ordin de informaţiune nr. 71/15.08.1946
,,Concomitent cu acţiunea de contrapropagandă pe care jandarmul trebue să o desfăşoare pentru anihilarea tendinţelor reacţiun ei, este necesar să se desfăşoare şi o acţiune de propagandă directă pentru regimul democratic şi Guvern. Prin această propagandă iniţial jandarmii vor căuta prin mijloacele cele mai potrivite, să se orienteze populaţia în direcţia cunoaşterii perfecte a platformei-program a Blocului Partidelor Democrate în vederea unor alegeri libere, iar ziua alegerilor să devină o zi de sărbătoare a democraţiei româneşti."
General N. Stoicescu
Instrucţiuni de serviciu nr. 38014/3.09.1946 pentru activitatea specială pe care jandarmii trebue să o desfăşoare în teritoriu.
,,Când din cauza unei imperfecte activităţi şi vigilenţe educative, un ostaş (indiferent de grad) a ajuns să săvârşească fapte grave, atunci nu ne rămâne altceva de făcut, decât să luăm măsurile legale ce îl izolează de ostaşii normali. Nu trebuie să riscăm molipsirea celorlalţi prin exemplul rău al ticălosului nesancţionat legal pentru motivul că am vrea totuşi să-l îndreptăm şi pe acesta.
Unităţile militare nu sunt case de corecţie.
Nu putem avea naivitatea ciobanului biblic care a pierdut turma întreagă umblând după o oaie rătăcită...
Toleranţa şi bunătatea sufletească în asemenea cazuri sunt crime pentru disciplina unităţilor noastre şi trebuiesc considerate de toţi ca atare."
Ordin general nr.2/20.02.1948
General Teclu Iacob, Secretar General pentru Trupe M.A.I.
,,Fuga peste frontieră a indivizilor certaţi cu justiţia devine din ce în ce mai frecventă, luând în ultimul timp aspecte ce pretind urgente şi drastice măsuri. Există organizaţii clandestine care se ocupă cu aceste treceri frauduloase, având ramificaţii adânci atât în interiorul ţării, cât şi în ţara vecină...Această stare de lucruri trebue să dispară brusc..."
Ordin general nr. 13/15.04.1948
General Teclu Iacob, Secretar General pentru Trupe M.A.I.


Structura organizatorică a DSS în anul 1989


Direcţia I - informaţii externe: 114 angajaţi (98 ofiţeri)
Direcţia II - contrainformaţii economice: 167  (150)
Direcţia III - contraspionaj: 242 (215)
Direcţia IV - containformaţii militare: 1133 (926)
Direcţia V - securitate şi gardă +USLA: 486 (306)
Direcţia VI - cercetări penale: 72 (36)
Unitatea Specială F: 781
USLA: 795
Serv. Independent pt. Apărarea Secretului de Stat: 57
Serv. Independent pt. Comerţ Exterior: 45
Centrul de Informatică şi Documentare: 272
Serv. Independent Secretariat Juridic: 29
Serv. Indep. Cadre Învăţământ şi Org. Militară: 75
Comandamentul pt. Tehnică Operativă şi Transmisiuni: 42
Unitatea Specială T: 477
Unitatea Specială P: 465
Unitatea Specială S: 388
Unitatea Specială R: 449
Serv. C pt. Transportul Corespondenţei Secrete: 77
Şcoala Perf. Cadrelor de Securitate Grădiştea: 170
Centrul de Perf. Cadrelor Bran: 30
Centrul Special de Instruire: 25
Securitatea Mun. Bucureşti şi Insp. Judeţene: 6059 (4017)
Comandamentul Trupelor de Securitate: 1387 of., 136 mm., 926 sof., 535 ang. civili, 20288 militari în termen
Consiliul Politic DSS: 13
Centrul de Informaţii Externe: 1059 ( comasat cu contrainfo. externe: 451; Serv. D: 22)
U.M. 0525 din CIE: 475
ICE Dunărea: 137
Total personal: 15.312 (2426 în unităţi acoperite, din care 1892 ofiţeri)
,,CÎTEVA SFATURI PENTRU CEI CARE, ZILELE ACESTEA, SE GĂSESC PE MALUL MĂRII"
,,Evitaţi expunerea imediată şi îndelungată la soare. Este de preferat să începeţi cu uşurinţă, prin reprize scurte, de 10-15 minute, când pe o parte, când pe cealaltă. Veţi obţine, asfel, un bronz plăcut şi uniform pe tot corpul. 
Nu vă aventuraţi în larg. Oricum, în caz de pericol, nu strigaţi. E inutil. Sunt minime şanse ca, în apropiere, să existe vreo persoană dispusă să vă audă. Profitaţi de binefacerile razelor ultraviolete. După cum se ştie, sunt mai active între orele 5.30-7.30. Sunt recomandate, în special, celor mai debili. 
Dacă sunteţi o natură sentimentală şi vă plac apusurile de soare, librăriile litoralului vă oferă o gamă largă de cărţi poştale ilustrate.
O ultimă chestiune: dacă aceste ,,sfaturi" v-au trezit îndoieli şi dacă încă mai ezitaţi gândindu-vă să renunţaţi pentru a merge la munte, înseamnă că nu iubiţi marea suficient de mult."
S.P.
Luni, 18.12.1989 - Scânteia TineretuluiDecret de constituire a Tribunalului Militar Excepţional

Consiliul Frontului Salvării Naţionale din România, constituit prin voinţa poporului român la 22 decembrie 1989, ca organ suprem al puterii în stat;
Având în vedere faptele deosebit de grave săvârşite de cetăţenii CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA, destituiţi din funcţiile de stat şi politice prin acţiunea revoluţionară a maselor populare;
Constatând că aceştia au organizat din timp şi au dirijat o serie de acţiuni ostile, îndreptate împotriva poporului român,
HOTĂRĂŞTE
1. Instituirea unui Tribunal Militar Excepţional, care să procedeze de urgenţă la judecarea faptelor comise de CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA. Urgenţa este impusă de dorinţa, în acest sens, a tuturor cetăţenilor cinstiţi ai României;
2. Tribunalul Militar Excepţional va judeca această cauză în conformitate cu prevederile legale rămase în vigoare, în ce priveşte procedura şi dreptul material penal;
3. Acest tribunal va fi alcătuit în componenţa stabilită de Legea pentru organizarea judecătorească în vigoare, urmând a se asigura dreptul la apărare al făptuitorilor.

Preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale
ION ILIESCU
România, Bucureşti, 24 decembrie 1989
MINUTA SENTINŢEI NR.1
din 25 decembrie 1989


Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
compus din:
Preşedinte - colonel de justiţie Popa Gică
Judecător - colonel de justiţie Nistor Ioan
Asesori populari - cpt. Sorescu Corneliu
- lt.maj. Condrea Daniel
- lt. Zamfir Ion


Deliberând asupra acţiunii penale privind pe inculpaţii de mai jos;
Din motivele ce s-au urmărit în cuprinsul sentinţei:
În numele legii,
HOTĂRĂŞTE
Cu unanimitate de voturi condamnă pe inculpaţii:
- Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1,  în prezent arestat şi
- Ceauşescu Elena, fiica lui Nae şi Alexandrina, născută la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, la:

pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii pentru săvârşirea următoarele infracţiuni:
- genocid, prev. de art. 357 alin. 1, lit. a-c, C.p.
- subminarea puterii de stat, prev. de art. 162 alin. 1c, C.p.
- acte de diversiune, prev. de art. 163c, C.p.
- subminarea economiei naţionale, prev. de art. 165 alin. 2c, C.p., toate cu aplicarea art. 33-34 şi 41 alin. 2c, C.p.


În baza art.998 C.civ. şi art. 14 alin. 3, lit. f  C.p.p., obligă pe inculpaţi să restituie statului român toate sumele de bani, metale preţioase şi orice alte valori depuse de aceştia, sub orice nume, la bănci străine sau alte instituţii ori persoane din străinătate sau potrivit art. 14 alin. 3, lit. b C.p.p. şi art. 998 C. civ., să plătească statului, în solidar, echivalentul acestor bunuri în dolari SUA.
Potrivit art. 163 şi art. 357 alin. 2, lit. c , C.p.p., menţine măsurile asiguratorii luate de Direcţia Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor aparţinând inculpaţilor.
Cu drept de recurs.
Pronunţată astăzi, 25 decembrie 1989, în şedinţă publică, în prezenţa inculpaţilor, în Garnizoana Târgovişte.
Preşedinte,
Judecător de justiţie 
Popa Gică


Colonel de justiţie,
Nistor Ioan